Αγγλικά

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΣiΓΜΑ δημιουργεί το κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για ανάγκες του κάθε μαθητή, φοιτητή ή ενήλικα με σκοπό την αποτελεσματική εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Τα τμήματα που μπορεί να παρακολουθήσει ο σπουδαστής είναι τα εξής:

 

  • Pre-Junior & Junior A & B
  • Class A, B, C, D Senior
  • Lower
  • Advanced
  • Proficiency

Οι μαθητές προετοιμάζονται παράλληλα για τα ακόλουθα  πέντε πτυχία του Cambridge EFL:

FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE)
Η εξέταση για το First Certificate in English είναι αυτή με τις περισσότερες συμμετοχές από όλες τις εξετάσεις του Cambridge ESOL. Αντιστοιχεί στο επίπεδο B2 του Κοινού Πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες.

Οι μαθητές στο επίπεδο αυτό θεωρείται ότι είναι σε θέση να χειριστούν τις βασικές δομές της Αγγλικής γλώσσας με αρκετή σιγουριά, επιδεικνύοντας ευρεία γνώση λεξιλογίου και χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες επικοινωνιακές δεξιότητες σε πολλές κοινωνικές περιστάσεις.

CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE)
Το Certificate in Advanced English αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 του Κοινού Πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Οι μαθητές στο επίπεδο αυτό θεωρείται ότι είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις δομές των Αγγλικών με ευκολία και άνεση. Στο επίπεδο αυτό, οι μαθητές θεωρείται ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις περισσότερες περιστάσεις που μπορούν να προκύψουν σε αγγλόφωνη χώρα, σε κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο καθώς και στο πλαίσιο της ανώτατης εκπαίδευσης.

Συνήθως οι υποψήφιοι χρειάζονται περίπου δύο επιπλέον έτη αφού περάσουν στις εξετάσεις του FCE προκειμένου να επιτύχουν και σε αυτό το επίπεδο.

CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE)
Το Certificate of Proficiency in English αντιστοιχεί στο επίπεδο C2 του Κοινού Πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Πρόκειται για εξετάσεις μεγάλων απαιτήσεων που απευθύνονται σε μαθητές που έχουν φτάσει σε υψηλό επίπεδο γλωσσικής ικανότητας και μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σχεδόν σε οποιοδήποτε επικοινωνιακό πλαίσιο της Αγγλικής γλώσσας.

Συνήθως απαιτείται ένα ακόμη έτος μετά το CAE

PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET)
Η εξέταση Preliminary English Test (PET) αντιστοιχεί στο επίπεδο B1 τουΚοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για Γλώσσες (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR). Οι μαθητές αυτού του επιπέδου μπορούν να χρησιμοποιούν τα Αγγλικά σε καθημερινές καταστάσεις που απαιτούν αρκετά προβλέψιμη χρήση της γλώσσας στη χώρα τους ή το εξωτερικό, με φυσικούς ή μη ομιλητές της Αγγλικής γλώσσας.

KEY ENGLISH TEST (KET)

Η εξέταση Key English Test (KET) αντιστοιχεί στο επίπεδο Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για Γλώσσες (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR). Προσφέρει ένα βασικό τίτλο γλωσσομάθειας στην Αγγλική γλώσσα και είναι το πρώτο βήμα για το Cambridge Level Two, την εξέταση Preliminary English Test (PET) και τις λοιπές εξετάσεις του Cambridge ESOL.

Κάθε μαθητής έχει την ευκαιρία να εξασκήσει τις γνώσεις του με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το πρόγραμμα Binary Logic!

Από το 2002 με τη συνεργασία του Βρετανικού Συμβουλίου, οι εξετάσεις Young LEARNERS /KET/PET του πανεπιστημίου Cambridge, διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού ΣiΓΜΑ από Βρετανούς εξεταστές!

Comments are closed.

Weboy
WordPress Theme PandaThemes