Προγράμματα Σπουδών

Προγράμματα Σπουδών

Τα προγράμματα αυτά έχουν δημιουργηθεί μετά από την πολυετή μας πείρα πάνω στην εκπαίδευση στον χώρο της Πληροφορικής. Αυτά είναι που οδηγούν στην εκπαίδευση σε εφαρμογές γραφείου (Word. Excel, Access, PowerPoint, Outlook), σε γλώσσες προγραμματισμού (π.χ. Ms Visual Basic, Borland Delphi, Pascal) και γενικά σε οποιουσδήποτε τομείς των Νέων Τεχνολογιών της Πληροφορικής όπως Δίκτυα, Εφαρμογές Πολυμέσων. Τα προγράμματα απευθύνονται σε μαθητές, φοιτητές, επαγγελματίες και γενικά σε όποιον νιώθει την διψά της Πληροφορικής γνώσεις. Με το πέρας των προγραμμάτων ο σπουδαστής μπορεί να πιστοποιήσει τις γνώσεις του με κάποιες από τις παρακάτω Πιστοποιήσεις,

Πιστοποίηση ECDL

Το ECDL είναι το διεθνές αναγνωρισμένο Πρόγραμμα Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στη χρήση υπολογιστών.

Το ECDL απευθύνεται σε μαθητές, φοιτητές, υπαλλήλους εταιριών, στελέχη επιχειρήσεων, επαγγελματίες όλων των κλάδων αλλά και γενικότερα σε οποιοδήποτε θέλει να πιστοποιήσει τις γνώσεις του με ένα δίπλωμα που ακολουθεί τις ίδιες προδιαγραφές και οδηγίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Με λίγα λόγια το ECDL απευθύνεται σε όλους!

Για να ξεκινήσει κάποιος να εξετάζεται στις ενότητες του ECDL πρέπει αρχικά να έχει αποκτήσει την κάρτα δεξιοτήτων. Για την έκδοση της απαραίτητη είναι η προσκόμιση Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή Πιστοποιητικού Γεννήσεως. Η κάρτα έχει ισχύ τρία χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της. Στην κάρτα αναγράφονται όλες οι ενότητες πρέπει να περάσει με επιτυχία ο εξεταζόμενος. Με θετικό αποτέλεσμα για μια ενότητα η κάρτα σφραγίζεται από το εξεταστικό κέντρο στην αντίστοιχη ενότητα. Όταν σφραγιστούν όλες οι ενότητες (ECDL Core) ή τέσσερις (ECDL Start) η κάρτα αποστέλλεται στην ECDL ΕΛΛΑΣ. Η ECDL με την σειρά της αποστέλλει την Πιστοποίηση στο Εξεταστικό Κέντρο. Η κάρτα είναι ιδιοκτησία του υποψηφίου άλλα για πρακτικούς λόγους, ασφαλείας, παραμένει στο Εξεταστικό Κέντρο. Για οποιοδήποτε λόγο όμως ο Υποψήφιος έχει το δικαίωμα να ζητήσει την κάρτα του (π.χ. θέλει να αλλάξει εξεταστικό κέντρο).

Η διαδικασία της εξέτασης είναι αυτοματοποιημένη. Γίνεται πάνω στον υπολογιστή με την προσομοίωση του πραγματικού περιβάλλοντος εργασίας. Για την συμμετοχή σε μια εξέταση είναι απαραίτητη η προσκόμιση ενός πιστοποιητικού ταυτότητας. Τα αποτελέσματα εκδίδονται την ίδια μέρα. Ο υποψήφιος έχει την δυνατότητα να ενημερωθεί για το ποια λάθη έχει κάνει στις ερωτήσεις.

ECDL Core

Για την απόκτηση του ECDL Core είναι απαραίτητο ο υποψήφιος είναι απαραίτητο να εξεταστεί επιτυχώς και τις 7 από τις παρακάτω ενότητες:

Βασικές έννοιες της πληροφορικής

Χρήση Υπολογιστών και Διαχείριση Αρχείων

Επεξεργασία Κειμένου

Λογιστικά Φύλλα

Βάσεις Δεδομένων

Παρουσιάσεις

Διαχείριση πληροφοριών και Επικοινωνιών

ECDL Start

Για την απόκτηση του ECDL Start είναι απαραίτητο ο υποψήφιος να εξεταστεί επιτυχώς στις 4 από τις 7 ενότητες του ECDL Core. Οποιεσδήποτε 4 από της 7 ενότητες.

ECDL Advanced

Για την απόκτηση του ECDL Expert δεν είναι απαραίτητη η επιτυχή συμπλήρωση κάποιου αριθμού ενοτήτων. Το ECDL Expert εκδίδεται με την επιτυχή εξέταση για κάθε μια από τις παρακάτω ενότητες:

Επεξεργασία Κειμένου Προχωρημένη Χρήση
Λογιστικά Φύλλα Προχωρημένη Χρήση
Βάσεις Δεδομένων Προχωρημένη Χρήση
Παρουσιάσεις Προχωρημένη Χρήση

Comments are closed.

WordPress Themes
WordPress Theme PandaThemes