Πρόγραμμα Σπουδών


Το πρόγραμμα σπουδών του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΣiΓΜΑ έχει μελετηθεί από επιτελείο ειδικών σε όλες τις φάσεις και τις λεπτομέρειες και έχει διαμορφωθεί με στόχο τη βέλτιστη απόδοση των μαθητών μας, σύμφωνα πάντα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ομοιογένεια των τημάτων, στην αποτελεσματική αξιοποίηση του χρόνου, στην εξειδίκευση αλλά και στην ενότητα του διδακτικού έργου, στο πνεύμα συνεργασίας και φιλικής επικοινωνίας με το μαθητή. Ο μαθητής μας μπορεί να επιλέξει κλειστά τμήματα 1 έως 5 ατόμων, στα οποία διδάσκουν καθηγητές υψηλής κατάρτισης, απόλυτα εξειδικευμένοι στο γνωστικό τους αντικείμενο.

Παράλληλα με την διδασκαλία, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, πραγματοποιείται συνεχής αξιολόγηση της προόδου των μαθητών, για την οποία οι γονείς ενημερώνονται ταχυδρομικά σε διμηνιαία βάση καθώς και σε ειδικές συγκεντρώσεις που λαμβάνουν χώρα τακτικά.

Εκτός των ασκήσεων εμπέδωσης σε κάθε διδακτική ώρα υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα τρίωρων διαγωνισμάτων υπό τη μορφή τελικών επίσημων εξετάσεων. Τα τρίωρα διαγωνίσματα στο εκπαιδευτικό κέντρο μας πραγματοποιούνται εκτός των ωρών διδασκαλίας και επαναλαμβάνονται συνεχώς για κάθε μάθημα από την αρχή μέχρι το τέλος της σχολικής περιόδου.

Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται στους μαθητές η δυνατότητα να κατανοήσουν καλύτερα το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων μέσω των συχνών επαναλήψεων, να σταθμίσουν και να εκτιμήσουν τις δυνάμεις τους, να εξοικειωθούν με το επίσημο εξεταστικό σύστημα και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και πίστη στην επιτυχία.

Comments are closed.

WordPress Themes
WordPress Theme PandaThemes